***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

 1. קבלת מדיניות הפרטיות:
  1. השימוש באתר זה saal.co.il להלן: “האתר“), על ידך, משתמש הקצה (להלן: “משתמש הקצה“), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר ו/או פתיחת חנות באתר או ביצוע קנייה בחנות באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה למדיניות הפרטיות שלהלן, שנקבעה ע”י חברת חשיפה תקשורת המונית בע”מ ח.פ. 513899112 שכתובתה רח’ בן יעקב 25 בני ברק (להלן: “חשיפה“).
  2. במידה ואינך מסכים למדיניות הפרטיות שלהלן (להלן: “מדיניות הפרטיות“), עליך להימנע משימוש באתר.
  3. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע למדיניות הפרטיות באתר ומקבלה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד חשיפה, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה בחשיפה, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות חשיפה על פי מדיניות הפרטיות שלהלן.
  4. חשיפה שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי במדיניות הפרטיות יחול אך ורק על שימוש באתר שנעשה לאחר השינוי כאמור.
 2. כללי
  1. האתר מופעל על ידי חשיפה ומספק שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות ברשת האינטרנט במתכונת של קניון וירטואלי. האתר מהווה “קניון וירטואלי” ולכן אפשרות הקניה בקניון תותנה בכך שכתובת המקבל תהא באיזור פעילות הקניון.
  2. חשיפה מספקת פלטפורמה פרסומית ושיווקית לבעלי חנויות או למוכרים (להלן: “בתי העסק“) המעוניינים למכור מוצרים (להלן: “המוצרים“)  לקהל הרחב (להלן: “הקונים“) למען הסר ספק, חשיפה אינה מייצרת את המוצרים. חשיפה מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת המוצרים בלבד ואין לראות את חשיפה כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם, במישרין או בעקיפין. האחריות עבור המוצרים תיהיה אך ורק מול בתי העסק וללא אחריות של חשיפה.
  3. חשיפה מכבדת את פרטיותם של לקוחותיה, לרבות המשתמש הקצה הנכנסים לאתר המופעל על ידה ובבעלותה – בכתובת saal.co.i  וכן למשתמש הקצה בשירותים השונים המוצעים במסגרתו (להלן: “משתמש הקצה“).
  4. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת חשיפה במידע שנמסר לה על ידי משתמש הקצה בעת הגלישה והשימוש באתר ו/או בעת הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או הרשמה לניוזלטר ו/או בעת מסירת מידע במסגרת מבצעים, הטבות וקמפיינים הכוללים איסוף מידע ממשתמש הקצה וכן את האופן שבו מבצע משתמש הקצה שימוש בתכנים, המצויים באתר ו/או הקשורים במועדון הלקוחות ו/או בניוזלטר ו/או במבצעים ובקמפיינים אליהם נחשף באמצעות כל אלו.
  5. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון האתר. חשיפה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר האינטרנט של חשיפה. שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמת משתמש הקצה לשינויים בה – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
  6. הפרטים שיסופקו לחשיפה, יכול ויאומתו כנגד מידע אודות משתמש הקצה שיש כבר ברשות חשיפה או כנגד מידע דומה שסופק לחשיפה.
  7. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתקנון האתר, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
 3. רישום והעברת מידע לחשיפה
  1. חלק מהשירותים ו/או מההטבות, הניתנים במסגרת האתר ו/או הרכישה באתר ו/או במסגרת אמצעי המדיה החברתית השונים, כגון: פייסבוק, אינסטגרם וכיוצ”ב (להלן: “אמצעי מדיה חברתית“) ו/או במסגרת הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או הרשמה לניוזלטר ו/או במסגרת מבצעים וקמפיינים מסוימים, טעונים מסירת מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, פרטי אמצעי תשלום, מיקום, דרכי ההתקשרות וכתובת דואר האלקטרוני. מובהר כי אין חובה למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצון חופשי ובהסכמתו של משתמש הקצה. אולם, מסירת חלקם מחייב, במובן שבו ללא מסירתם ייתכן ולא יוכל משתמש הקצה לבצע פעולות שונות באמצעות האתר ו/או ליהנות מהטבות מסוימות. לדוגמא, ללא מסירת מלוא הפרטים לא יוכל להירשם לאתר ולבצע רכישה, ללא מסירת כתובת דוא”ל לא יוכל לקבל את הניוזלטר של חשיפה ו/או להצטרף למועדון הלקוחות שלה (ובתוך כך, גם לזכות בהטבות שונות ממנה) (להלן יחדיו “מסירת המידע“).
  2. משתמש הקצה מצהיר ומאשר בזאת כי המידע שמסר ו/או אשר ייאסף אודותיו במסגרת התקשרותו זו עם חשיפה ו/או במסגרת השימוש שיעשה באתר ו/או במסגרת הצטרפותו למועדון הלקוחות ו/או בהרשמתו לניוזלטר ו/או במסגרת השתתפותו במבצעים ו/או בקמפיינים מסוימים (להלן: “הנתונים“), ישמר במאגרי המידע הרשומים של חשיפה, המשמשים בין היתר למטרות הבאות: דיוור ישיר וקשר עם הלקוח; טיוב נתונים ושירותי דיוור ישיר; מחקר; מתן שירות ללקוחות; ניהול מועדון לקוחות; ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות והתאמת חווית המשתמש הקצה באופן אישי ללקוח.
  3. משתמש הקצה מאשר ומסכים כי המידע שמסר לחשיפה ו/או המידע אשר ייאסף אודותיו אגב רכישת מוצרים ו/או במסגרת הצטרפותו למועדון הלקוחות ו/או בהרשמתו לניוזלטר ו/או במסגרת השתתפותו במבצעים ו/או בקמפיינים כאלו ואחרים, ישמר במאגרי המידע של חשיפה וישמש, בין היתר, לניהול השירות וייעול הקשר עמו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, טיוב והעשרת נתונים, לדיוור ישיר של מסרים שיווקיים ופרסומיים המתואמים אישית, באתר ו/או באמצעי המדיה החברתית השונים ו/או במסגרת מועדון הלקוחות של חשיפה ו/או במסגרת הניוזלטר, וזאת, בין היתר, לשם שיפור חווית הלקוח בכלל ושימושו בכל אלו בפרט, ולעיבוד מידע למטרות אלו ובהתאם למטרות המאגרים של חשיפה.
  4. משתמש הקצה מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר ו/או במסגרת הצטרפותו למועדון הלקוחות ו/או בהרשמתו לניוזלטר ו/או במסגרת השתתפותו במבצעים ו/או קמפיינים מסוימים, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד, ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש.
  5. בעת השימוש באתר נאסף מידע על משתמש הקצה. חלק מהמידע מזהה את משתמש הקצה באופן אישי, כלומר באמצעות שם וכתובת, המוצרים שמשתמש הקצה ביקש לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו את משתמש הקצה ועוד. זהו מידע שמשתמש הקצה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומו של משתמש הקצה לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה את משתמש הקצה באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו של משתמש הקצה (מדובר על מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמת העמודים בהם צפה משתמש הקצה, ההצעות והמוצרים שעניינו את משתמש הקצה וכן מידע הנאסף על משתמש הקצה בזמן גלישתו באתר).
  6. חשיפה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות משתמש הקצה שהתקבל שלא באמצעות משתמש הקצה, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים או אתרים או בתי העסק, לרבות אלה המוצגים באתר ואשר אינם בשליטת חשיפה. בכל מקרה של ספק, על משתמש הקצה לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בית עסק, אתר או גוף מסחרי.
  7. ידוע למשתמש הקצה כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה בהסכמה ומרצון חופשית.
 4. איסוף ושימוש במידע
  1. חשיפה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי משתמש הקצה במהלך ביצוע פעולה באתר, אף אם לא השלים אותה (דוגמת מילוי טופס או רכישה), ו/או במידע אשר הצטבר אודות משתמש הקצה, לרבות במהלך השימוש באתר ולרבות במהלך הצטרפותו למועדון הלקוחות ו/או במהלך הרשמתו לניוזלטר ו/או במהלך השתתפותו במבצעים ו/או בקמפיינים מסוימים (כולם יחדיו מהווים חלק מהנתונים כהגדרתם לעיל), על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש הקצה), וכן את השירותים והתכנים המוצעים באתר ו/או במסגרת איזה מהשירותים הנוספים שמציעה חשיפה (מועדון הלקוחות, ניוזלטר וכיוצ”ב), וכן על מנת לייעל ולנהל את הקשר עם משתמש הקצה, בכלל דרכי ההתקשרות עמו, וכן לשם עריכת סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או לשירותים המוצעים על ידי חשיפה או מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לחשיפה שיתוף פעולה עסקי.
  2. בנוסף, ובהתאם למטרות המאגרים, רשאית חשיפה לעשות שימוש בנתונים ובמידע למטרות שיווקיות, מסחריות וסטטיסטיות, ואף למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את המשתמש הקצה באופן אישי.
  3. כמו כן, רשאית חשיפה לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת משתמש הקצה ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם עבור הבאים – לניהול וייעול הקשר עם משתמש הקצה כאמור, וכן לשם יצירת קשר עם משתמש הקצה במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע, המוצרים, המבצעים והתכנים שחשיפה תציע, במסגרת האתר ו/או במסגרת דיוור מכל סוג (ובכל סוגי המדיה, לרבות המדיה החברתית), במסגרת מועדון הלקוחות ו/או הניוזלטר ו/או ההשתתפות במבצעים ו/או בקמפיינים מסוימים, למשתמש הקצה באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.
  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת פרטי ההתקשרות של משתמש הקצה לחשיפה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה חשיפה רשאית לשלוח למשתמש הקצה, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר משתמש הקצה ו/או באמצעי המדיה החברתית השונים, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של חשיפה, לרבות מידע מותאם לצרכי משתמש הקצה על פי פילוח הנתונים ועיבודם. משתמש הקצה יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות, כמפורט בסופה של מדיניות זו, או באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה הנשלחת.
 5. שימוש ב Cookies
  1. חשיפה יכול ותשתמש ב”עוגיות” (Cookies)  לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ועל מנת להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של משתמש הקצה הקצה וכן לצרכי אבטחת מידע.
  2. משתמש הקצה הקצה יכול להימנע מקבלת “עוגיות” באמצעות שימוש בדפדפן האינטרנט.
  3. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של משתמש הקצה יוצר לפי פקודה ממחשבי חשיפה. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר משתמש הקצה, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שמשתמש הקצה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של משתמש הקצה באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם.
  4. האתר עשוי לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג’ – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבור משתמש הקצה את חווית הגלישה.
 6. מסירת מידע לצד שלישי
  1. חשיפה, תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את משתמש הקצה בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת משתמש הקצה, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
  2. על פי דרישת משתמש הקצה ו/או בהסכמתו המפורשת;
  3. לצורך העברתם לספקי המוצרים על מנת להשלים את פעולת הרכישה אשר ביצע משתמש הקצה באתר;
  4. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם חשיפה;
  5. בכל מקרה בו הפר משתמש הקצה את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע משתמש הקצה או ניסה לבצע משתמש הקצה ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הוראות כל דין;
  6. במקרה בו העברת פרטי משתמש הקצה נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמו ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמו. בהקשר זה, ידוע כי חשיפה עושה שימוש בשירותי סליקה חיצוניים, ולשם כך ולמטרת ביצוע התשלומים והחיובים, יעשה גם שימוש בפרטי התשלום שיוזנו בפלטפורמה.
  7. בשל צו שיפוטי המורה לחשיפה למסור את המידע לצדדים שלישיים;
  8. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין משתמש הקצה ו/או מי מטעמו לבין חשיפה ו/או מי מטעמה;
  9. בכל מקרה בו תסבור חשיפה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של חשיפה ו/או מי מטעמה ו/או של משתמש הקצה ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
  10. במקרה בו העבירה ו/או המחתה חשיפה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי משתמש הקצה, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
  11. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות חשיפה להעביר לצדדים שלישים מידע אינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את משתמש הקצה בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.
 7. אבטחת מידע
  1. חשיפה מאבטחת את האתר ומיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שפעילותה של חשיפה מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשב, אין פעילותה זו מעניקה ביטחון וחסינות מוחלטים לשמירה על המידע. לכן, חשיפה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חסין באופן מוחלט בפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בה (ובלבד שחשיפה נקטה אמצעים סבירים למנוע אותן).
 8. זכות לעיין במידע
  1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי חשיפה משמש לצורך פניה אישית אל משתמש הקצה, זכאי משתמש הקצה על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע, כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל חשיפה באמצעות לשונית “צור קשר” באתר, או לחילופין ניתן לפנות בדואר אלקטרוני support@saal.co.il
  2. בכל תכתובת לחשיפה יש לכלול פרטים מלאים לרבות, כתובת ודוא”ל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של הבקשה.

Main Menu

דילוג לתוכן